Skip to content Skip to footer

Regulamin

Materiały na tej stronie („Witryna”) są dostarczane przez Hr Tech Publish Hub. („Hr Tech Publish Hub”) jako usługa dla swoich użytkowników i może być wykorzystywana wyłącznie w celach informacyjnych, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Pobierając jakiekolwiek materiały z tej witryny lub korzystając z niej w inny sposób, jako użytkownik („ty”) wyrażasz zgodę na niniejsze warunki („Umowa”). Jeżeli nie wyrażasz na nie zgody, nie korzystaj z serwisu ani nie pobieraj z niego żadnych materiałów. Zgadzasz się, że niniejsza Umowa (oraz, jeśli jesteś użytkownikiem, który zarejestrował się na tej stronie („Zarejestrowany użytkownik”),

Mr Tech Publish Hub MOŻE ZMIENIĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ W DOWOLNYM CZASIE POPRZEZ AKTUALIZACJĘ TEGO POSTU. NALEŻY ODWIEDZIĆ TĘ STRONĘ OD CZASU DO CZASU, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI WARUNKAMI, PONIEWAŻ SĄ one WIĄŻĄCE DLA CIEBIE. NIEKTÓRE POSTANOWIENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW MOGĄ ZOSTAĆ ZAMIENIONE WYRAŹNIE OKREŚLONYMI INFORMACJAMI PRAWNYMI LUB WARUNKAMI NA NIEKTÓRYCH STRONACH NINIEJSZEJ WITRYNY.

OGÓLNIE:

Ta strona internetowa działa jako forum, które pozwala zlokalizować i zidentyfikować niektórych dostawców oprogramowania i usług („Dostawcy”). Hr Tech Publish Hub nie kontroluje czasu ani sposobu, w jaki produkty lub usługi Dostawcy („Produkty”) są dostarczane użytkownikowi i nie gwarantuje zakończenia żadnej transakcji. Hr Tech Publish Hub może w dowolnym momencie według własnego uznania odmówić świadczenia usług w ramach Serwisu.

INFORMACJE O ZNAKACH TOWAROWYCH:

Hr Tech Publish Hub® jest znakiem towarowym Tech Publish Hub dla jego specjalistycznych i profesjonalnych usług recenzji, a mianowicie świadczenia usług online, aby umożliwić potencjalnym nabywcom poznanie produktów i usług. Wszystkie inne nazwy marek, produktów, usług i procesów pojawiające się na tej stronie są znakami towarowymi ich właścicieli. Znaki towarowe Hr Tech Publish Hub nie mogą być używane publicznie bez pisemnej zgody Hr Tech Publish Hub. Uczciwe wykorzystanie znaków Hr Tech Publish Hub w reklamie i promocji produktów Hr Tech Publish Hub wymaga odpowiedniego uznania. Odniesienie do jakiegokolwiek produktu, usługi lub procesu lub korzystanie z niego nie oznacza rekomendacji, zatwierdzenia,

LICENCJA NA JEDNĄ KOPIĘ:

O ile w tej witrynie nie określono inaczej, możesz pobierać ograniczone kopie informacji lub oprogramowania zawartego w tej witrynie („Materiały”) wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku wewnętrznego, chyba że Hr Tech Publish Hub ma na to specjalną licencję udzielone na piśmie lub zgodnie z warunkami licencji dołączonej lub dostarczonej z jakimkolwiek materiałem. Jest to licencja, a nie przeniesienie własności, i podlega następującym ograniczeniom: Nie możesz: (a) używać żadnego zautomatyzowanego procesu lub oprogramowania robota do przeglądania, pobierania, drukowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści ze stron internetowych Hr Tech Publish Hub . (b) korzystać z Witryn lub Treści w celu pozyskania dowolnego produktu, rozwiązania lub usługi od jakiejkolwiek firmy, których Wpisy lub Treści są zawarte w Treści Witryn, (c) modyfikować Materiałów lub wykorzystywać ich do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania, przedstawiania, sprzedaży lub wypożyczania, w tym między innymi publikowania Materiałów w dowolnej sieci komputer lub jego transmisja w jakichkolwiek mediach; (d) dekompilować, przeprowadzać inżynierii wstecznej ani deasemblować żadnych Materiałów oprogramowania z wyjątkiem i tylko w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo; (e) usuwać z Materiałów jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności; (f) przekazywać Materiałów jakiejkolwiek innej osobie. Zgadzasz się zapobiegać nieautoryzowanemu kopiowaniu Materiałów. Hr Tech Publish Hub zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej Umowie. (e) usuwać z Materiałów jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności; (f) przekazywać Materiałów jakiejkolwiek innej osobie. Zgadzasz się zapobiegać nieautoryzowanemu kopiowaniu Materiałów. Hr Tech Publish Hub zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej Umowie. (e) usuwać z Materiałów jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności; (f) przekazywać Materiałów jakiejkolwiek innej osobie. Zgadzasz się zapobiegać nieautoryzowanemu kopiowaniu Materiałów. Hr Tech Publish Hub zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej Umowie. Hr Tech Publish Hub zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej Umowie. (e) usuwać z Materiałów jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności; (f) przekazywać Materiałów jakiejkolwiek innej osobie. Zgadzasz się zapobiegać nieautoryzowanemu kopiowaniu Materiałów. Hr Tech Publish Hub zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej Umowie. Hr Tech Publish Hub zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej Umowie. (e) usuwać z Materiałów jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności; (f) przekazywać Materiałów jakiejkolwiek innej osobie. Zgadzasz się zapobiegać nieautoryzowanemu kopiowaniu Materiałów. Hr Tech Publish Hub zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej Umowie.

WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW:

Ta witryna internetowa i materiały na niej są chronione prawami autorskimi i chronionymi na całym świecie prawami autorskimi, znakami towarowymi, wzorami graficznymi i innymi prawami własności intelektualnej oraz postanowieniami traktatowymi i nie mogą być kopiowane, powielane, modyfikowane, publikowane, ładowane, publikowane, przesyłane w żaden sposób ani rozpowszechniane bez uprzedniej pisemnej zgody Hr Tech Publish Hub. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, Hr Tech Publish Hub i jego dostawcy nie udzielają żadnych wyraźnych ani dorozumianych praw wynikających z żadnego patentu, praw autorskich, znaków towarowych ani tajemnic handlowych, wyraźnych, dorozumianych ani innych. Inne prawa mogą zostać przyznane użytkownikowi przez Hr Tech Publish Hub na piśmie lub zawarte w innym miejscu w Materiałach.

HASŁA:

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, Hr Tech Publish Hub wyda Ci określone hasła i numery identyfikacyjne użytkownika, aby uzyskać dostęp do niektórych obszarów witryny. Zgadzasz się nie ujawniać takich haseł i numerów identyfikacyjnych użytkownika, które zostały Ci przypisane osobom trzecim.

ZAKOŃCZENIE DOSTĘPU:

Jeśli naruszysz którykolwiek z warunków niniejszej Umowy, Hr Tech Publish Hub, według własnego uznania, może (a) zawiesić dostęp do niektórych obszarów Witryny lub (b) zablokować dostęp do niektórych obszarów Witryny. To, czy naruszenie spowoduje zawieszenie lub zakończenie, zależy od kilku czynników, w tym między innymi od powagi naruszenia, potencjalnej szkody wyrządzonej innym użytkownikom lub Hr Tech Publish Hub oraz od tego, czy naruszenie zostanie powtórzone lub naprawione. . Jeśli Hr Tech Publish Hub zawiesi lub odbierze Twoje prawo dostępu do witryny Hr Tech Publish Hub lub korzystania z niej, Hr Tech Publish Hub powiadomi Cię o takim działaniu w ciągu 24 godzin.

ZASTRZEŻENIE:

NINIEJSZA WITRYNA I WSZYSTKIE MATERIAŁY SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. Hr Tech Publish Hub I/LUB JEGO DOSTAWCY NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM WYPADKU Hr Tech Publish Hub ANI JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK SPECJALNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE SZKODY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU (W TYM, MIĘDZY INNYMI, SZKODY ZA UTRATĘ ZYSKÓW, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ INFORMACJI) WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚĆ KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW LUB KORZYSTANIA Z WITRYNY, NAWET JEŚLI Hr Tech Publish Hub ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU Hr Tech Publish Hub NIE BĘDZIE WIĘCEJ ZE SWOICH DYREKTORÓW,

Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania. Nie ograniczając powyższego, należy mieć świadomość, że Materiały mogą zawierać błędy, pominięcia, nieścisłości lub informacje, które są nieaktualne. Hr Tech Publish Hub nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do kompletności, dokładności, adekwatności, aktualności lub niezawodności jakichkolwiek Materiałów i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady powyższych. Hr Tech Publish Hub nie zobowiązuje się do aktualizowania Materiałów.

UWOLNIENIE:

Hr Tech Publish Hub nie jest stroną żadnej rzeczywistej umowy między Dostawcami a Tobą. W rezultacie Hr Tech Publish Hub nie ma kontroli nad jakością, bezpieczeństwem ani legalnością jakichkolwiek dostawców lub ich usług. Ponosisz pełną odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce za pośrednictwem Twojego konta podczas uzyskiwania dostępu do witryny. Hr Tech Publish Hub nie może i nie kontroluje, czy Dostawcy wypełniają swoje usługi lub wypełniają inne zobowiązania. Ponadto uwierzytelnianie Dostawców przez Hr Tech Publish Hub nie ma komercyjnego sensu, a Hr Tech Publish Hub nie może i nie poświadcza, że każdy Dostawca jest tym, za kogo się podaje. Hr Tech Publish Hub zachęca do rozwijania bezpiecznych praktyk biznesowych podczas korzystania z Internetu. Hr Tech Publish Hub zachęca również do bezpośredniej komunikacji z dostawcami z witryny, aby pomóc Ci ocenić, z kim masz do czynienia. Zabezpieczysz Hr Tech Publish Hub (oraz jego agentów i pracowników) przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami i odszkodowaniami wszelkiego rodzaju (w tym między innymi szkodami rzeczywistymi, wynikowymi, specjalnymi, karnymi i przypadkowymi), znanymi i nieznanymi, podejrzewanymi i niepodejrzewanymi, ujawnione i nieujawnione, wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z Twoimi relacjami z Dostawcami lub usługami świadczonymi przez Dostawców lub działaniami lub zaniechaniami któregokolwiek z Dostawców. W żadnym wypadku HR Tech Publish Hub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania prawne podjęte przeciwko użytkownikowi przez takich dostawców. wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z Twoimi relacjami z Dostawcami lub usługami świadczonymi przez Dostawców lub działaniami lub zaniechaniami któregokolwiek z Dostawców. W żadnym wypadku HR Tech Publish Hub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania prawne podjęte przeciwko użytkownikowi przez takich dostawców. wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z Twoimi relacjami z Dostawcami lub usługami świadczonymi przez Dostawców lub działaniami lub zaniechaniami któregokolwiek z Dostawców. W żadnym wypadku HR Tech Publish Hub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania prawne podjęte przeciwko użytkownikowi przez takich dostawców. W żadnym wypadku HR Tech Publish Hub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania prawne podjęte przeciwko użytkownikowi przez takich dostawców. wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z Twoimi relacjami z Dostawcami lub usługami świadczonymi przez Dostawców lub działaniami lub zaniechaniami któregokolwiek z Dostawców. W żadnym wypadku HR Tech Publish Hub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania prawne podjęte przeciwko użytkownikowi przez takich dostawców. W żadnym wypadku HR Tech Publish Hub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania prawne podjęte przeciwko tobie przez takich dostawców. wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z Twoimi relacjami z Dostawcami lub usługami świadczonymi przez Dostawców lub działaniami lub zaniechaniami któregokolwiek z Dostawców. W żadnym wypadku HR Tech Publish Hub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania prawne podjęte przeciwko tobie przez takich dostawców.

TRANSMISJE UŻYTKOWNIKA:

Wszelkie materiały, informacje lub inne komunikaty, które przesyłasz lub publikujesz w tej Witrynie, zostaną uznane za niepoufne i niezastrzeżone („Komunikacja”). Hr Tech Publish Hub nie ma żadnych zobowiązań w zakresie komunikacji, pod warunkiem, że dane osobowe są traktowane w sposób opisany poniżej. Mr Tech Publish Hub i wyznaczone przez niego osoby mogą swobodnie kopiować, ujawniać, rozpowszechniać, wklejać i w inny sposób wykorzystywać Komunikaty oraz wszystkie dane, obrazy, dźwięk, tekst i inne rzeczy w nich zawarte w dowolnym celu, komercyjnym lub niekomercyjnym, pod warunkiem, że wszyscy osobiście informacje umożliwiające identyfikację będą traktowane w sposób opisany poniżej. Zabrania się publikowania jakichkolwiek treści niezgodnych z prawem, zawierających groźby, zniesławiających, zniesławiających, obscenicznych,

WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe, które przesyłasz do Hr Tech Publish Hub za pośrednictwem formularzy na stronie internetowej, będą traktowane zgodnie z polityką prywatności HR Tech Publish Hub, która znajduje się na tej stronie. Potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś politykę prywatności.

LINKI DO INNYCH STRON:

Wszelkie łącza w tej witrynie mogą prowadzić poza witrynę Hr Tech Publish Hub i do innych witryn. Witryny, do których prowadzą łącza, nie są kontrolowane przez Hr Tech Publish Hub, a Hr Tech Publish Hub nie ponosi odpowiedzialności za treść, ich dokładność ani żaden inny aspekt jakiejkolwiek Witryny, do której prowadzą łącza, ani żadnego łącza zawartego w Witrynie, do której prowadzą łącza. Hr Tech Publish Hub zastrzega sobie prawo do zakończenia dowolnego łącza lub programu łączącego w dowolnym momencie. Hr Tech Publish Hub nie rekomenduje żadnej firmy ani produktu, do którego prowadzi łącze, i zastrzega sobie prawo do umieszczenia tego na swojej stronie internetowej. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do którejkolwiek ze stron internetowych osób trzecich, do których linki znajdują się na tej stronie, robisz to całkowicie na własne ryzyko.

ODSZKODOWANIE:

Niniejszym zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Hr Tech Publish Hub, na własny koszt, przed wszelkimi stratami, kosztami, szkodami, zobowiązaniami lub wydatkami wynikającymi lub związanymi z jakimkolwiek roszczeniem, pozwem lub zarzutem strony trzeciej przeciwko HR Tech Publish Hub na podstawie lub w związku z (a) sporem między Tobą a Sprzedawcą dotyczącym warunków jakiejkolwiek umowy lub odnoszącym się do zakupu i sprzedaży towarów/usług, (b) naruszeniem przez Ciebie warunków niniejszej Umowy lub (c) Działania użytkownika lub Dostawcy, które naruszają jakiekolwiek przepisy prawa, regulacje lub prawa osób trzecich.

INNY:

HR Tech Publish Hub kontroluje tę Witrynę ze swoich biur. HR Tech Publish Hub nie gwarantuje, że Materiały w Witrynie są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach, a dostęp do nich z terytoriów, na których ich treść jest nielegalna, jest zabroniony. Osoby, które zdecydują się uzyskać dostęp do tej Witryny z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za przestrzeganie obowiązujących przepisów lokalnych. Użytkownik nie może używać ani eksportować Materiałów z naruszeniem przepisów i regulacji eksportowych Stanów Zjednoczonych.

NINIEJSZA UMOWA BĘDZIE REGULOWANA I INTERPRETOWANA ZGODNIE Z PRAWEM STANU NOWY JORK, BEZ WZGLĘDU NA JEGO PRZEPISY DOTYCZĄCE KOLIZJI PRAW. STRONY UZGODNIAJĄ, ŻE WYŁĄCZNYM MIEJSCEM WSZELKICH POZWÓW I ARBITRAŻÓW ZWIĄZANYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z NINIEJSZĄ UMOWĄ BĘDZIE WYŁĄCZNIE WŁAŚCIWY SĄD FEDERALNY LUB STANOWY.

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne z jakiegokolwiek powodu, niniejsza Umowa będzie interpretowana jako niezawierająca tego postanowienia w niniejszej Umowie. Żadne powództwo wynikające z niniejszej Umowy nie może zostać wniesione przez użytkownika po upływie dwóch lat od daty powstania powództwa. Nie możesz scedować niniejszej Umowy ani żadnych swoich praw lub obowiązków bez uprzedniej pisemnej zgody Hr Tech Publish Hub, a każda taka próba cesji będzie nieważna. Z zastrzeżeniem powyższego, niniejsza Umowa reguluje i wiąże dozwolonych cesjonariuszy, przedstawicieli prawnych i cesjonariuszy stron. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, relacja między Tobą a Hr Tech Publish Hub jest wyłącznie niezależnym stosunkiem umownym. i nic w niniejszym dokumencie nie będzie interpretowane jako tworzenie jakiegokolwiek partnerstwa, wspólnego przedsięwzięcia, franczyzy, zatrudnienia lub innego stosunku agencyjnego między stronami. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy zostanie uznane za nieważne przez właściwy sąd, postanowienie to będzie nieważne tylko w zakresie tej nieważności, a pozostała część tego postanowienia i wszystkie inne postanowienia niniejszej umowy pozostaną w pełnej mocy. Materiały są dostarczane z „OGRANICZONYMI PRAWAMI”.